Loading...
VI EN
Tel +84 986 893 233
Trang chủ > Kiểm kê khí nhà kính

Kiểm kê khí nhà kính

Cung cấp dịch vụ Kiểm kê khí nhà kính cho các cơ sở phát thải khí nhà kính theo Luật bảo vệ môi trường (Luật số 72/2020/QH14)

Kiểm kê khí nhà kính

Kiểm kê khí nhà kính

Chúng tôi cung cấp dịch vụ Kiểm kê khí nhà kính cho các cơ sở phát thải khí nhà kính theo Luật bảo vệ môi trường (Luật số 72/2020/QH14).

Kiểm kê khí nhà kính là gì?

Theo Luật Bảo vệ môi trường, kiểm kê khí nhà kính là hoạt động thu thập thông tin, số liệu về các nguồn phát thải khí nhà kính, tính toán lượng phát thải khí nhà kính, hấp thụ khí nhà kính trong một phạm vi xác định và trong một năm cụ thể theo phương pháp và quy trình do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Tại sao phải kiểm kê khí nhà kính?

1. Căn cứ pháp lý:

  • Luật Bảo vệ môi trường 72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2022.
  • Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về việc Quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn.
  • Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ ngày 18 tháng 01 năm 2022 ban hành danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính.
  • Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ban hành ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ Quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô – dôn.

2. Lợi ích khi kiểm kê khí nhà kính:

Kiểm kê khí nhà kính là nhiệm vụ quan trọng cần thực hiện định kỳ đối với quốc gia và các doanh nghiệp, việc thực hiện kiểm kê còn góp phần nâng cao năng lực về kiểm kê và giám sát phát thải khí nhà kính cho cán bộ của công ty, qua đó tư vấn cho lãnh đạo công ty lên kế hoạch phát triển dài hạn bám sát các nghĩa vụ cần thực hiện và tận dụng tiềm năng cơ hội phát triển trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, khía cạnh bảo vệ môi trường và xã hội, góp phần nâng cao hình ảnh và vị thế của công ty.

Tại sao chọn AMITECH?

Với đội ngũ nhân sự trình độ chuyên môn cao cùng trang thiết bị hiện đại, các chuyên gia của AMITECH luôn nghiên cứu, phân tích chuyên sâu mô hình phát thải khí nhà kính tại doanh nghiệp để xác định các nguồn phát thải, định lượng các nguồn phát thải khí nhà kính, nhận dạng các cơ hội giảm phát thải khí nhà kính và đưa ra các đề xuất để quản lý phát thải khí nhà kính hiệu quả, phù hợp.

Chúng tôi đã có hơn 15 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực hiệu quả năng lượng, sản xuất sạch hơn, sản xuất và tiêu dùng bền vững. Các giải pháp của chúng tôi đều giúp các khách hàng sử dụng ít năng lượng hơn, vận hành hiệu quả hơn và giảm phát thải khí nhà kính hơn so với các công ty cùng ngành.

Danh sách cơ sở phát thải khí nhà kính phải kiểm kê khí nhà kính do Thủ tướng Chính phủ ban hành: Xem thêm
Yêu cầu đối với cơ sở phát thải khí nhà kính: Xem thêm